เกี่ยวกับเรา
 
บริษัท กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำกัด มีความพร้อม และศักยภาพที่จะมุ่งไปข้างหน้าพร้อมๆ กับทั้งลูกค้า และคู่ค้า ดังที่ได้ตั้งปณิฐานไว้ในวิสัยทัศน์ นโยบาย ซึ่งจากการที่ บริษัทฯ ยึดมั่นในปณิฐานดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นลำดับ ดังจะเห็นได้ตามประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ
 
 
 
 
 
 
 
  วิสัยทัศน์ - นโยบาย - ประวัติความเป็นมา

ผู้นำด้านงานโลหะแผ่นครบวงจรในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพขององค์กร บุคลากรและคุณภาพอย่างจิรงจัง และต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรม

1. ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม
2. มุ่งเน้นในสินค้ามีคุณภาพสูงสุด และบริการที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจไมตรี
3. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในด้านการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล ทั้งแก่พนักงาน องค์กร ลูกค้า และสังคม
4. พัฒนา และส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน และรองรับงานได้ทุกประเภท อย่างครบวงจร
5. คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค้า และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และพลังงานธรรมชาติ


บริษัท กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2514 ในนาม ร้านซินเซ่งเฮง เริ่มต้นจากโรงงานขนาดเล็ก ประกอบธุรกิจเริ่มแรกเกี่ยวกับงานโลหะแผ่น เช่น งานรางน้ำ งานระบบท่อ งานถังน้ำมัน เป็นต้น จากความสำเร็จในข้างต้น ประกอบกับการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง โดยได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้า และคู่ค้าเสมอมา บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนในรูปนิติบุคคล ในนาม บริษัท กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำกัด ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อตอบรับความเป็นสากล
 
ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในปี 2552 บริษัทฯ จึงได้ย้ายที่ตั้งสำนักงาน และโรงงานมาที่ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร บนพื้นที่โรงงานขนาด 4 ไร่ รวมทั้งเครื่องจักร และบุคลากร โดยมีเครื่องจักรหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถรองรับงานได้ครอบคลุมมากขึ้น
 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในพันธกิจที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อให้เป็นผู้นำด้านการขึ้นรูปโลหะแผ่นอย่างครบวงจร และบรรลุมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO9001 ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับบริการ และคุณภาพที่ดีที่สุดจากเรา ในเวลาที่ตรงกำหนด และราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ